Restaurative Zahnmedizin

Kurs-Nr Kursangebot Beginn
G 39-05 CEREC – Ortho Training 25.10.2018
G 03-02 CEREC – Aufbaukurs 27.10.2018
G 01-01 CEREC – Implantatkurs 27.10.2018
G 39-06 CEREC - Orthotraining 29.11.2018
G 17-04 CEREC – Intensivkurs 01.12.2018
H 39-01 CEREC – Ortho Training 24.01.2019
H 39-02 CEREC – Ortho Training 28.03.2019
H 03-01 CEREC – Aufbaukurs 30.03.2019
H 39-03 CEREC – Ortho Training 16.05.2019
H 17-01 CEREC – Intensivkurs 18.05.2019
H 01-01 CEREC – Implantatkurs 22.06.2019
H 39-04 CEREC – Ortho Training 12.09.2019
H 39-05 CEREC – Ortho Training 24.10.2019
H 03-02 CEREC – Aufbaukurs 26.10.2019
H 39-06 CEREC – Ortho Training 14.11.2019